Algemene voorwaarden

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

 

Het gebruik van de website is op eigen verantwoordelijkheid. In geen geval kan Mattimmo Pools bvba verantwoordelijk worden gehouden voor direkte of indirekte schade, materiëele of financiële schade veroorzaakt door verlies van gegevens of programma's. Voor de inhoud van de website kan in geen geval garantie of verantwoordelijkheid worden gedragen. De informatie over de modellen, produkten en karakteristieken hebben betrekking op het moment van opmaak en update van de verschillende webpagina's; deze worden enkel ter informatie gegegeven en kunnen nooit als contractueel aanbod van produkten of diensten door Mattimmo Pools bvba worden beschouwd. Fouten of aanpassingen kunnen hierin voorkomen. De toegang tot produkten en diensten hier voorgesteld kunnen beperkt of onder voorbehoud zijn. U moet u ten allen tijde verzekeren dat de wetten in het land vanwaar u verbinding maakt, u de toegang tot onze website toelaat.

 

INFORMATIE OVER DE PRODUKTEN

De karakteristieken van modellen, accesssoires of produkten op de website www.mattimmo.be zijn slechts geldig voor het moment waarop de informatie op de website zijn geplaatst of ge-update op de verschillende webpagina's, voor de inhoud hiervan kan geen verantwoordelijkheid worden gedragen. De voorgestelde prijzen zijn slechts ter informatie en van kracht op het moment van de prijsstelling van Mattimmo. Voor een gedetailleerd aanbod verzoeken wij u ons te contacteren. De inschrijving van uw gegevens is in geen geval een verkoop of reservering van één van de voorgestelde modellen. Enkel de een bestelbon of reservering ondertekend in onze firma kan tot derAlgemene verkoops- en bedrijfsvoorwaarden van MATTIMMO POOLS BVBA.

 

1. AANBIEDINGEN

Behoudens andersluidend beding zijn onze aanbiedingen en bestekken slechts geldig voor een periode van 1 maand vanaf de uitgifte ervan.

 

2. VOORWAARDEN

Alle bestellingen van levering van diensten, van werken, of van goederen door of bij onze vennootschap zijn geregeld door deze algemene voorwaarden en de geschreven voorwaarden van de overeenkomst, waar slechts van kan worden afgeweken middels een uitdrukkelijk en geschreven akkoord van MATTIMMO POOLS BVBA (hierna: MP), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de contractspartner. Het feit dat één van de bepalingen van de algemene of bijzondere voorwaarden niet toegepast worden, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking van MP om zich erop te beroepen.

 

3. BESTELLINGEN

Een bestelling leidt tot de persoonlijke verbondenheid en aansprakelijkheid van de persoon die deze ondertekend heeft alsook van die van de eventuele opdrachtgever. De bestelling kan niet worden gewijzigd behoudens het uitdrukkelijk en geschreven akkoord van MP en in voorkomend geval met een prijssupplement. De bestellingen zullen slechts als definitief worden beschouwd na ontvangst van de geschreven verbintenis van de cliënt en de betaling van het voorschot.

 

4. TERMIJNEN

Behoudens andersluidend beding, zijn de vastgestelde termijnen voor onze diensten of leveringen slechts ten indicatieve titel. In geval van een manifeste of abnormale vertraging bij de levering van het goed of de realisatie van de werken die te wijten zijn aan MP, zal deze, na een schriftelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 EUR per dag met een maximumbedrag van 10% van het totaalbedrag van het goed/koopwaar of de laattijdig geleverde of uitgevoerde dienst. Indien MP ten gevolge van toeval, een onvoorziene gebeurtenis, overmacht of gebeurtenis te wijten aan een derde, met inbegrip van haar leveranciers, haar verbintenissen niet kan naleven, is zij er van rechtswege van vrijgesteld. Geen enkele aansprakelijkheid ontstaat ten gevolge van een vertraging in haar hoofde of een gehele of gedeeltelijke niet uitvoering van bestellingen en werken wanneer de betalingsvoorwaarden niet werden nageleefd door de cliënt, wanneer de cliënt niet ten gepaste tijde de vereiste inlichtingen heeft verstrekt voor de uitvoering van de bestelling of algemeen, wanneer de cliënt zijn verbintenissen niet heeft nageleefd.

 

5. BETALINGEN

Onze betalingen zijn contant betaalbaar. Elke factuur die niet binnen de 8 dagen vanaf de verzending schriftelijk en per aangetekende brief betwist wordt, wordt geacht definitief te zijn aanvaard. In geval van niet betaling, is MP gerechtigd om de uitvoering van de werken zonder verwittiging en van rechtswege te schorsen en de nodige bewarende maatregelen te nemen op kosten van de opdrachtgever (met inbegrip van de terugname van de onbetaald gebleven materialen, zie hieronder), zonder afbreuk te doen aan het recht van MP om schadevergoeding te eisen die werd geleden ten gevolge van deze onderbreking. De betalingen dienen te gebeuren op de zetel van onze vennootschap. Elke factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot vermeerdering met een moratoire interest a rato van 7% per jaar. Bovendien wordt er uitdrukkelijk voorzien dat bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag, een forfaitaire en contractuele schadevergoeding a rato van 15% met een minimum van 200 EUR van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal worden toegepast, teneinde de niet-gerechtelijke kosten te dekken die nodig zijn gebleken ten gevolge van de tekortkoming door de medecontractant.

 

6. EIGENDOM

De geleverde materialen blijven tot aan de integrale betaling ervan de exclusieve eigendom van MATTIMMO POOLS BVBA. In geval van een laattijdige betaling behoudt MP zich het recht om de geleverde materialen terug te nemen tot de integrale betaling. De cliënt geeft MP onherroepelijk de formele toelating om hiertoe over te gaan.

 

7. ONTBINDING VAN DE BESTELLING

De ontbinding, annulatie of herroeping van een bestelling door de cliënt wordt gelijkgesteld aan een ontbinding van de verkoop, zodat de cliënt een verbrekingsvergoeding verschuldigd is gelijk aan 30% van het totale bedrag van de materialen waarbij de eventueel door MP gegeven korting niet meegerekend wordt. Voor specifieke bestellingen en/of bestellingen op maat wordt dit schadebeding gelijkgesteld aan 50%, en de cliënt erkent dat de voorzienbare schade deze bedragen bereikt. In geval van een ontbinding van de verkoop ten gevolge van de fout van de verkoper, is deze een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de geannuleerde bestelling.

 

8. GARANTIE

Er wordt een garantie van 20 jaar gegeven op de waterdichtheid van de zwembadkuipen. Wat betreft de accessoires bedraagt de garantieduur 2 jaar. De cliënt is verplicht de goederen of de werken te aanvaarden op het ogenblik van de levering of uitvoering. Elke mogelijke klacht betreffende een zichtbaar gebrek of een conformiteitsgebrek dient te gebeuren binnen de 7 dagen middels een aangetekend schrijven. De koper zal worden verbeurd van het recht om een garantie in te roepen voor verborgen gebreken 3 maanden na de ter beschikking stelling van het materiaal. In geval van herstellingswerken aan de binnenbekleding van het zwembad, zal MATTIMMO POOLS BVBA in geen geval aansprakelijk gehouden kunnen worden voor een verkleuring dat licht verschilt van het geheel. De inwerkingtreding van de garantie zal niet kunnen worden geëist dan na een onderzoek van de betrokken onderdelen door MP of tegenwerpbaar aan deze vennootschap, dat aantoont dat er geen sprake is van uitsluiting van de garantie. In dit opzicht verbindt de cliënt zich ertoe om zich strikt te houden aan onze instructies betreffende het gebruik en onderhoud van het werk en het geleverde materiaal, in het bijzonder wat betreft het winterweer of bij het ledigen van het zwembad. Worden onder andere beschouwd als oorzaken die de garantie uitsluiten: misbruik van producten in het zwembadwater, het gebruik van niet specifieke waterbehandelingsproducten, onvoldoende onderhoud, het gebrek aan toezicht, het ledigen van het zwembad zonder toelating van de vennootschap alsook de seizoensgebonden verrichtingen voor het openen en afsluiten van het zwembad toevertrouwd aan een andere vennootschap of uitgevoerd door de cliënt. In ieder geval, is de garantie slechts van toepassing als de cliënt het geheel van diens verbintenissen naleeft en het totaal bedrag van de overeengekomen prijs betaald heeft. De handleidingen en gebruiksaanwijzingen van het zwembad en de accessoires worden bij de levering en/of plaatsing aan de cliënt geleverd. De cliënt die stelt dat hij deze niet ontving is gehouden binnen de 8 dagen na levering daarvan melding te maken en deze te vragen, bij gebreke waarvan verondersteld is dat de cliënt deze allemaal ontving. De motors met een defect vanwege een elektrische overspanning zijn ook niet gegarandeerd.

 

9. GESCHIL

Enkel de Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. In geval van rechtsmacht en/of bevoegdheid van het Vredegerecht, komen partijen overeen dat het geschil valt onder de bevoegdheid van het Vredegerecht van Brussel, vierde kanton.

 

10. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Behoudens andersluidend en schriftelijk bericht van de opdrachtgever/cliënt voor de aanvang van de werken mag er vanuit gegaan worden dat er zich op of in het terrein geen hindernis bevindt dat de beoogde werken kan hinderen, zoals een bron, kanalisaties, rotsen, stabiliteit van de ondergrond, erfdienstbaarheden, enz. Voor zover als nodig, erkent de opdrachtgever dat MATTIMMO POOLS BVBA geen enkele aansprakelijkheid op zich neemt inzake de gevolgen die deze ontdekte hindernissen met zich zou kunnen meebrengen voor, gedurende of na de werken. Indien de opdrachtgever/cliënt op maximale wijze deze risico's met betrekking tot de ondergrond en/of aanwezigheid van water (grondwatervlak, bronnen, etc) wenst te beperken, dient hij het initiatief te nemen om op zijn kosten, het gepaste bodemonderzoek te laten verrichten; de vennootschap is hiervan vrijgesteld behoudens tegensprekelijk en uitdrukkelijk akkoord. De opdrachtgever dient eveneens alle kosten en werken in verband met alle bijzonderheden van de ondergrond, die de werken bemoeilijken, op zich te nemen. De plaatsing van eventuele drainage zal slechts gebeuren op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt en mits bijbetaling van deze extra dienst. Geen enkel verwijt of aansprakelijkheid kan gemaakt worden ten aanzien van MP ingeval van schade door het water (grondwaterniveau, bronnen, …) door het niet plaatsen van een drainage nu de cliënt deze uitdrukkelijk moet bestellen. In het geval dat de plaatsing van de boordstenen niet gebeurd door MATTIMMO POOLS BVBA, kan deze niet worden verantwoordelijk gesteld van eventuele esthetische problemen rondom de boordstenen. De opdrachtgever wordt geacht in orde te zijn ten aanzien van de private of administratieve autoriteiten en ontslaat MATTIMMO POOLS BVBA uitdrukkelijk controles uit te voeren in dit kader. De opdrachtgever zal de elektriciteits- en waterkosten die noodzakelijk zijn voor de werken als voor het vullen of hervullen van het zwembad op zich nemen.

 

11. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Bij gebreke aan een goed functionerende kanalisatie of afvoersysteem in het lokaal waar het hydraulische materialen zich bevinden, is MATTIMMO POOLS BVBA niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door water, nu deze dienen gedragen of gedekt te worden door een gepaste verzekering genomen door de cliënt. Deze zal zich eveneens verzekeren voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voorkomen als gevolg van het grondwatervlak, de bronnen of klimaat, enz die de waterlagen kunnen doen opzwellen en waarvoor MP in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden. Hetzelfde geldt voor de mogelijke schade die zich voor zou kunnen doen op privé toegangswegen, die worden geacht gepast te zijn voor de doorgang van bouwmachines en camions.
gelijke operatie's leiden.